Política de qualitat i medi ambient

TUS SCCL, amb unes instal·lacions situades al Passeig del Comerç nº 64, pren la decisió de implantar un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient durant l'any 2004 amb un abast definit com:

 • Servei regular de trasnport urbà de viatgers i manteniment de la flota de vehicles.

El Consell Rector de TUS defineix una política de Qualitat i Medi Ambient en la qual s'atén al context de l'organització, les parts interessades, les necessitats i expectatives dels usuaris, compromisos amb les administracions, els serveis subministrats, objectius particulars, legislació i reglamentació aplicable.

Per això ens plantegem realitzar el servei de transport de viatgers de la ciutat de Sabadell adaptant-nos a les noves necessitats que a la societat en general i als nostres usuaris en particular els vagin sorgint, comprometent-nos a una millora contínua de la qualitat del nostre servei i dels impactes mediambientals produïts per la nostra activitat.

I es per això que la nostra política de qualitat i medi ambient es concreta en:

 • Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients i ciutadans de Sabadell adquirint una sèrie de compromisos concrets per la qualitat el transport públic prenent com a base el model definit a la norma UNE EN 13.816 en matèria de:
   • Servei Ofert.
   • Puntualitat i Regularitat.
   • Accessibilitat.
   • Informació al públic.
   • Atenció al client.
   • Confort i seguretat.
   • Respecte al medi ambient i contribució al desenvolupament sostenible.

-          Treballar sobre la reducció de l’impacte mediambiental que poden tenir el funcionament de les nostres activitats, reduint consums energètics, emissions atmosfèriques, nivells de soroll, realitzant un ús sostenible de recursos naturals i millorant la segregació en origen dels residus generats a cotxeres.

-          Planificar les accions per abordar els riscos i oportunitats.

-          Garantir el compliment dels compromisos adquirits amb l'administració i qualsevol altre organisme extern. Ser respectuosos amb el medi ambient complint amb la legislació i reglamentació que afecta al servei i altres requisits que l'empresa subscrigui voluntàriament.

-          TUS identifica tots els recursos tant humans com a tecnològics per garantir la major eficàcia del servei i per això incorpora de forma progressiva les noves tecnologies disponibles en el nostre sector. (Nous vehicles, S.A.E., noves comunicacions, panells electrònics de parades, etc).

-          Motivar i formar permanentment a les persones que formen part de la nostra organització respecte a millorar la qualitat del servei, i un major respecte al medi ambient.

-          Revisar i actualitzar periòdicament els objectius de qualitat i medi ambient.

-          Comunicar a tots els nivells de la nostra organització, així com a les parts interessades, la importància del compliment de tots els requisits del sistema de qualitat i medi ambient, començant per la present.

-          Posar a disposició del públic els objectius de la nostra política.