Procediments:

LICITACIONS PLANIFICADES:

Anunci previ a la licitació ja publicat al TED Tenders Electronic Daily – Suplement del Diari Oficial de la Unió Europea

Contracte mixt de subministrament i serveis per la implantació i manteniment d’una plataforma de virtualització dels títols propis del Servei de Transport Públic Urbà de Sabadell y subministrament inicial de targetes.

 

 

 

LICITACIONS EN CURS:

Subministrament de 7 busos híbrids i 6 autobusos elèctrics para el Transport Urbà de Sabadell. (2 Lots)

Descripció del Contracte
L'acord del Ple Municipal del 26 de juliol de 2022 va aprovar autoritzar a l'empresa concessionària l'adquisició de 13 vehicles amb un cost màxim estimatiu de 5.505.000,00 euros (IVA exclòs), dividits en els següents lots:
  • Lot 1. 7 autobusos híbrids dièsel-elèctric estàndard de 12m de longitud, amb una potència mínima del motor de combustió de 270 cv i una potència del motor elèctric igual o superior a 5 kW, amb un valor total estimat de 2.205.000,00 euros (IVA exclòs).
  • Lot 2. 6 autobusos elèctrics estàndard de 12m de longitud, amb una potència nominal del motor elèctrico mínima de 160 kW i una capacitat mínima de les bateries de 345 kWh, amb un valor total estimat de 3.300.000,00 euros (IVA exclòs).
Licitació
Número d'expedient:  OTU/2022/121
Número de registre de contracte:  65709/2022
Servei gestor: ESPAI PÚBLIC
Telèfon: 93 710 79 51
CPA:  
Classificació contractistes: No
Procediment licitació: Procediment Obert
Pressupost base de licitació: 5.505.000,00 €
Estat:  En procés de licitació
Difusió
Inici de difusió: 02/08/2022
Data de Publicació al DOUE: 02/08/2022
Termini (final) de presentació de proposicions 21/09/2022 a les 14:00h
Obertura de Pliques:   22/09/2022 a les 12:00h Per obtenir informació trucar al telèfon 93 710 79 51
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (anunci i acords)
Anunci DOUE
Bases reguladores
Acord de Ple Municipal (Autorització Ajuntament)
 
Acta de apertura de plicas
Valors ofertats
 
DOCUMENTACIÓ OFICIAL (preguntes i respostes)
Pregunta 1                                          Respuesta 1
Pregunta 2                                          Respuesta 2
Pregunta 3                                          Respuesta 3
Pregunta 4                                          Respuesta 4
Pregunta 5                                          Respuesta 5
Pregunta 6                                          Respuesta 6
Pregunta 7                                          Respuesta 7
Pregunta 8                                          Respuesta 8
Pregunta 9                                          Respuesta 9
Pregunta 10                                       Respuesta 10
Pregunta 11                                       Respuesta 11
Pregunta 12                                       Respuesta 12
Pregunta 13                                       Respuesta 13
Pregunta 14                                       Respuesta 14
Pregunta 15                                       Respuesta 15
Pregunta 16                                       Respuesta 16
Pregunta 17                                       Respuesta 17
Pregunta 18                                       Respuesta 18
Pregunta 19                                       Respuesta 19
Pregunta 20                                       Respuesta 20
Pregunta 21                                       Respuesta 21
Pregunta 22                                       Respuesta 22
Pregunta 23                                       Respuesta 23